GRAMEN
Strona główna

REGULAMIN SERWISU

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia przez Krzysztofa Trawińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARTRAKON Krzysztof Trawiński z siedzibą w Łubnianach za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną.

§1 Przyjęte definicje

 1. GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 4. Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi usługi drogą elektroniczną, które działają w domenie artrakon.com, gramen.art, medianauka.pl, medianauka.com.
 5. Trwały nośnik – materiał lub sprzęt umożliwiający przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 6. Usługodawca – oznaczenie Krzysztofa Trawińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARTRAKON Krzysztof Trawiński z siedzibą w Łubnianach, 46-024 Łubniany, ul. Księdza Karola Łysego 15, NIP: 7541490841, REGON: 160015658, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: kontakt@artrakon.com, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu.
 7. Użytkownik lub usługobiorca – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

§2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, stron internetowych Serwisu, wzorców, logotypów, tekstów, zdjęć, oprogramowania, filmów, dźwięków, muzyki, zamieszczanych w Serwisie (z wyjątkiem materiałów prezentowanych w Serwisie, co do których wyraźnie zaznaczono za pośrednictwem znaku © lub innego, że należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
 2. W celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną pisemnie.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń i połączeń internetowych.
 5. Minimalne wymagania techniczne Serwisu: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, włączona obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Serwis jest zoptymalizowany dla rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 6. Usługodawca stosuje mechanizm "cookies". Podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu piki "cookies" zapisywane są przez serwer Usługodawcy na twardym dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu. Pliki "cookies" nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu końcowym Użytkowników, ani nie przyczyniają się do zniszczenia urządzenia końcowego Użytkownika. Każdy Użytkownik może wyłączyć ten mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie obsługi plików "cookies" może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z prawem oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, przyjętymi powszechnie dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 8. Usługodawca oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. W związku z tym Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, minimalizujące wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość w sieci Internet.
 9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Serwisu naruszające interes Usługodawcy.
 10. Użytkownik ma prawo do złożenia Usługodawcy reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej i przesłać na adres kontakt@artrakon.com. Reklamacja powinna zawierać opis problemu. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.
 11. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, ul. 1-go Maja 1, skr. pocztowa 328, 45-068 Opole, http://opole.wiih.gov.pl.
 12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

§3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy i zgłoszenie błędu;
  2. Dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający możliwość zapoznania się z treścią materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;
 2. Usługi wskazane w §4 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu.
 4. Usługodawca dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 5. Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób, jaki został określony dla zmiany Regulaminu.
 7. Usługa Formularz kontaktowy i zgłoszenie błędu polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy.
 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy i zgłoszenie błędu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy podczas Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych działań określonych w Regulaminie, jest Usługodawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie.
 5. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

§5 Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, które umożliwi zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać wydrukowana lub zapisana na nośniku. Regulamin może być w każdej chwili pobrany ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną z linkiem do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §7 Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2023 r.

Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.